Training en opleiding; een bittere noodzaak

14-01-2013

Training en opleiding; een bittere noodzaak

In het verleden werden training en opleiding vaak stiefmoederlijk behandeld. Bedrijven en overheidsinstanties voerden natuurlijk, zoals het behoort, een post ‘training’ op de jaarlijkse begroting op, maar kwamen tegen het einde van het jaar geregeld tot de ontdekking dat het budget bij lange na niet was opgemaakt. Snel werd soms nog wat georganiseerd: een cursusje hier, een conferentietje daar, een ‘weekend op de hei’…. Vaak ook werd een deel van het budget voor andere doeleinden ingezet, of als eerste in het kader van noodzakelijke bezuinigingen opgeofferd; dat zou, zo werd dan gedacht, bij de Raad van Commissarissenen en de aandeelhouders wel in de smaak vallen.

Waardoor ontstond deze kortzichtige neiging om ‘training en opleiding’ als een ondergeschoven kind te behandelen? Een aantal omstandigheden kan hiertoe hebben bijgedragen: Organisaties waren veelal stabiel, functies en taken waren gedefinieerd en de werkomstandigheden gestandaardiseerd; kennis en vaardigheden benodigd voor de uitoefening van de functies waren niet sterk aan verandering onderhevig. De overheid (algemeen en beroepsonderwijs) was verantwoordelijk voor een behoorlijke toerusting van de werknemers en de bedrijven hooguit voor wat bedrijfsgerichte training en de voorbereiding voor specifieke functies. Bij verandering van functies, of bij promoties moest dan weer wat verdere training verzorgd worden, maar voor de grote massa gold dat niet. In een dergelijke stabiele, weinig dynamische werkomgeving ontstaat al gauw de gedachte dat ‘training en opleiding’ een (soms zelfs overbodige) luxe is en geen hoge prioriteit verdient.

Reeds in het verleden zijn daarbij nogal wat bedrijven ‘van de koude kermis thuisgekomen’. Functies bleken ook toen al vaak minder stabiel dan werd verondersteld, kennis en vaardigheden verouderden sneller dan men dacht en reeds lang vereisten externe veranderingen een grotere flexibiliteit en het bijhouden van kennis van moderne technieken. Lagere prestaties, slechtere kwaliteit van producten en diensten, ongelukken en veiligheidsrisico’s waren in een groot aantal gevallen aantoonbaar het gevolg van de verwaarlozing van de eis tot opleiding en ‘updating ’van de kennis en vaardigheden van het personeel.

Maar vandaag de dag is een dergelijke lakse houding ten opzichte van training en opleiding echt desastreus. De wereld verandert in razend tempo, en bedrijven en organisaties met haar. Nieuwe producten, nieuwe technieken, nieuwe markten, nieuwe klanten….vragen om vernieuwde organisaties en vernieuwde medewerkers.  Training en opleiding zijn cruciale condities geworden voor het verkrijgen of bewaren van een goede concurrentie- positie. Een grote variëteit aan geheel nieuwe functies wordt in het leven geroepen. Vele andere functies worden beëindigd, daarbij een enorme behoefte aan herscholing creërend voor hen die die functies uitoefenden. Productie- en marketing- afdelingen dienen zich te heroriënteren op een sterk veranderende gebruikersmarkt, niet alleen in het buitenland, ook in eigen land. Leidinggevenden moeten worden getraind in het begrijpen en motiveren van cultureel diverse werknemers. Verkoopafdelingen en servicediensten dienen zich aan te passen aan mondiger, meer geïnformeerde, meer eisende cliënten.  Organisaties dienen zich te flexibiliseren, creativiteit te bevorderen en hun werknemers vertrouwd te maken met de uitdagingen van de moderne informatie- en communicatiemiddelen. De Nederlandse economie een kenniseconomie?  Okay, maar dat vereist investering in en onderhoud van die kennis!

Hoge prioriteit dus voor opleiding en bijscholing, en dat niet als luxe, maar uit bittere noodzaak. Een bedrijf dat in de huidige tijd, ook nu het economisch wat minder gaat, meent op de post ‘training en opleiding’ te kunnen bezuinigen handelt echt wat de Engelsen noemen “penny wise, pound foolish”.

Door: Prof. Dr. Pieter Drenth

Artikel delen:


Deze module is niet goed geconfigureerd.